Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Zawartość stron

nowe logo


Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Wartość projektu PUP 1 295 690,55 zł.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim należących do niżej wymienionych grup defaworyzowanych:
 
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- kobiety.


Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- prace interwencyjne,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Dokładne informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowieul. Piłsudskiego 23
tel. 025 792 37 57

W miesiącu lutym 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja na staże i prace interwencyjne. W miesiącu marcu 2020 r. rozpocznie się rekrutacja na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Plakat RPO

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę