Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie


Zawartość stron

     POWER-kolor-2018
Powiat węgrowski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w okresie 01.01.2018-31.12.2019 realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJACYCH BEZ PRACY W POWIECIE WĘGROWSKIM (III)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z grupy NEET (tj. w wieku do 30 r.ż., z ustalonym II profilem pomocy, które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
  •  Poradnictwo zawodowe
  •  Pośrednictwo pracy
  •  Staże
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Dokładne informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23
tel. 025 792 37 57

W 2018 roku została zakończona rekrutacja do projektu. Wznowiona zostanie w styczniu 2019 roku.


Plakat POWER


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę